Kaip pirkti?

PIRKIMO SĄLYGOS:

1. Bendrieji nuostatai
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „Interjero klasika“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo bei prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę, kitus su prekių pirkimu ir pardavimu susijusius nuostatus.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. „Interjero klasika“ paslaugomis turi teisę naudotis veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Internetinės parduotuvės “Interjero klasika“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Asmens duomenų saugumo garantija.
2.1. „Interjero klasika“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas, ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina vykdant užsakymą. „Interjero klasika“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „Interjero klasika“ el. pašto adresu interjeroinfo@gmail.com, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Užsakymą ar reikalavimus, kylančius dėl pirkimo ir pardavimo sutarties.
2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių. „Interjero klasika“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas.
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
4. Pirkėjo teisės.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Interjero klasika“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
5. Pirkėjo pareigos.
5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. „Interjero klasika”patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis „Interjero klasika“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6. Pardavėjo teisės.
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4. „Interjero klasika“ turi teisę nesudaryti Pirkimo ir pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė šios sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per pastaruosius 12 mėnesių.
6.5. „Interjero klasika“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo ir pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.
7. Pardavėjo įsipareigojimai.
7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius ją priimti – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (EUR) su PVM. “Interjero klasika“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pervedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į „ Interjero klasika“ banko sąskaitą.
9. Prekių pristatymas.
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu (išskyrus Kuršių neriją) darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
9.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo ir pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
10. Prekių grąžinimas ir keitimas.
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.
10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
10.4. Prekes, kurias nori grąžinti, Pirkėjas gali pristatyti adresu Dubų g. 7, Kabelių k., LT-38133 Panevėžio r., darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka atlyginti prekių grąžinimo išlaidas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11. Atsakomybė.
11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
12. Apsikeitimas informacija.
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.ir patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.
13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PREKES ĮSIGYTI GALITE ŠIAIS BŪDAIS:

Užsisakę telefonu 8 674 17544 nuo pirmadienio iki penktadienio darbo laiku 10–16 val. atsiskaitant vietoje. Užsisakę el. paštu: interjeroinfo@gmail.com (nepamirškite nurodyti savo kontaktinio tel. numerio atsiskaitydami banko pervedimu).

KAIP NAUDOTIS ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMA:

Kataloge išsirinkite Jums patinkančią prekę, naudodami + ir – nustatykite norimą kiekį ir spauskite „į krepšelį“.
Norėdami patekti į krepšelį, paspauskite ant krepšelio ikonos dešinės lango pusės viršuje.
Krepšelyje matysite visas pirktas prekes, tame pačiame lange galėsite keisti jų kiekį.
Pasirinkite pristatymo būdą (skaitykite „Prekių pristatymas“) ir spauskite „Pereiti prie apmokėjimo“
Užsiregistruokite arba pirkite kaip neregistruotas vartotojas.
Atlikite visus žingsnius įrašydami savo vardą, pavardę, pristatymo adresą.
Jei reikalinga sąskaita-faktūra parašykite „Užsakymo pastabos“
Apmokėjus už prekes, prekės bus pristatomos per 1–3 darbo dienas. Jei prekės nėra mūsų sandėlyje, pristatymas 2-4 savaitės.